Kalkulaeka obmedzenia pokladnice

Pokladnica Novitus je potrebná pre osoby, ktoré vykonávajú samostatnú podnikateµskú èinnos» a ich príjem prevy¹uje hodnoty objednané ministerstvom financií.

V rytme dòa by sa mal vydáva» potvrdenie o v¹etkom, èo zákazník zakúpil, èo je základom s»a¾nosti pre pou¾ívateµa a pre ¾enu, ktorá vykonáva hospodársku èinnos», je dôvodom na kontaktovanie daòového úradu.

Ak chcete vytvori», je potrebné tlaèi» denné fi¹kálne denné správy a mesaèné fi¹kálne správy. Fiskálna správa (denná alebo mesaèná je list, ktorý je doruèený prostredníctvom pokladnice, ktorá má mo¾nosti, ako sú obrat a vý¹ka dane v danom èase (deò alebo celý mesiac, so stanovenými daòovými sadzbami a predajmi oslobodenými od dane. Úèelom tohto opisu je ukáza» denný alebo mesaèný hrubý príjem, v ktorom sú uvedené rôzne sadzby zdanenia DPH.

Kedy sa majú vytlaèi» správy pokladnice?

Ako bolo spomenuté vy¹¹ie, existujú dva spôsoby fi¹kálnych správ: denne a mesaène. Ako samy oznaèujú, správy z pokladnice sú umiestnené denne a raz za mesiac na zadnej strane.

Denná fi¹kálna správa je umiestnená na predajnom rie¹ení v daný deò, na jeho úèel, teda do 24:00. Tie¾ je mo¾né ju vytlaèi» neskôr, ale pred prvou transakciou nasledujúci deò. Napriek tomu by sa malo poèíta» medzi poslednými, ¾e výpis po 24:00 bude teraz obsahova» iný dátum. Denná fi¹kálna správa nám uká¾e celkovú sumu, za ktorú boli predávané úèinky tohto dòa.

Daòový úrad tie¾ vy¾aduje mesaèné fi¹kálne správy. Mesaèné fi¹kálne správy musia pracova» na výsledku mesiaca do polnoci pred prvou transakciou v iný deò, ktorý vytvorí posledný mesiac. Mesaèná správa je skutoènos»ou vydanou v pokladni, ktorá má v òom v¹etky predtým vytlaèené denné správy. Takáto správa nám ukazuje výkaz ziskov v skutoènom mesiaci. Mesaèná správa sa vykonáva iba raz za mesiac.

Ak sa denný alebo mesaèný výkaz uskutoèní po polnoci, ale pred prvým predajom a v správe bude ïal¹í okamih, nie je niè nervózny, preto¾e v tejto zále¾itosti nie je potrebné predklada» rie¹enia.