Hotovostny register

https://m-ze24.eu/sk/

Pre ka¾dého podnikateµa bude skôr èi neskôr dôjde k tomu, ¾e bude musie» kúpi» fiskálnu menu so známym názvom. Existuje v¹ak problém v súèasnosti, alebo je to okam¾ite náchylné k cieµu?Teraz nie, musíte najprv nain¹talova». In¹talácia pokladne nie je taká veµká, myslím, ¾e v¹etko po preèítaní tohto textu bude zvládnu» sám.

Na èo by mal naozaj zaèa»?Základnou etapou je skutoèné zakúpenie hotovostného registraèného termínu. Presne by sme to urobili asi 3-5 tý¾dòov predtým, dovoµuje nám predstavi» si súèasné jedlo a jeho ¹ance. Èas, ktorý venujeme ¹koleniu v hotovosti nefiskálnym spôsobom nám pomô¾e veµmi neskoro a zachráni veµa nervov, nehovoriac o nervy na¹ich u¾ívateµov.Ak ste u¾ poznali poµskú pokladnicu, mali by ste to oznámi» príslu¹nému daòovému úradu jeden deò pred plánovanou fi¹kalizáciou pokladnice.Toto oznámenie mô¾e by» napísané manuálne.Po zadaní takéhoto vyhlásenia musíte spusti» fi¹kálny modul. Je dôle¾ité, samozrejme, to urobi» skôr, ale s touto vecou nemô¾eme by» neskoro.Táto pomoc poskytuje autorizovaná pokladòa. Poèas vykonávania slu¾by servisný technik tie¾ vyplní servisnú kni¾ku, navy¹e pokladnica je zapeèatená oloveným uzáverom s èíslom slu¾by.Po spustení fi¹kálneho modulu najneskôr do 7 dní vyplòte a odo¹lite iný materiál miestnemu daòovému úradu. Preto je to text "Notifikácia daòového poplatníka o prostredí pre in¹taláciu v hotovosti". Takýto dokument poskytuje servisný technik bezplatne poèas fiskálnej sezóny. Na papieri zadáme v¹etky informácie o známom názve aj o pokladni - sériové èíslo, jedineèné, uvádzame miesto in¹talácie a dátum fiskalizácie a clo.Je potrebné pripomenú», ¾e zodpovednos» za predlo¾enie takéhoto dokumentu spoèíva na daòovníkovi. Tie¾ odporúèame uchováva» kópiu získaného dokumentu.Po "vyúètovaní" pokladnice vydá daòový úrad tretie èíslo - registraèné èíslo. Èíslo, ktoré sa pou¾ilo vo veµkom ¹týle, bolo napríklad vodotesné oznaèenie. Okrem toho je do príslu¹ného poµa zapísaná do servisnej knihy. Takéto èíslo je zvyèajne akceptované v èase podania daòových dokladov v daòovom doklade, niekedy ho mô¾ete dosiahnu» nad písmenom.Va¹a práca, ktorú táto slu¾ba vykonala, je mimoriadne dôle¾itá. Je povinnos»ou ka¾dého obèana ju ma» v pozadí pou¾ívania pokladne.