Hotovos ako zmeni papier

V¹etci daòoví poplatníci, ktorí poskytujú slu¾by fyzickým osobám, ktoré nevykonávajú podnikateµskú èinnos», sú povinné vies» evidenciu pomocou daòových prostriedkov, ako je pokladnica alebo daòová tlaèiareò.

Finanèná pokladòa je zariadenie, ktoré sa u¾ mnoho rokov kombinovalo v obchode, ako aj nový typ poskytovateµov slu¾ieb, poènúc webovými stránkami a dokonèovaním lekárov.Posnet tlaèiareò je jasná pre iné typy podnikateµov. Vychádzajú z nej, predov¹etkým z vysokých predajných sietí, ktoré zobrazujú aj niekoµko tisíc príjmov denne.Uva¾ujme v¹ak, preèo to pokladòa nevytvárala, ale doká¾e spracova» aj veµké mno¾stvo príjmov? Súhlas, ale pokladník nám nevytiskne faktúru s DPH a v predajniach, ktoré nie sú takéto zariadenie, skonèia ruène, èo nestaèí z hµadiska zlep¹enia efektívnosti a slu¾ieb. To vedie k tomu, ¾e aj pre tento model rie¹enia dosahujú e¹te ochotnej¹ie e¹te men¹ie spoloènosti.Nákup tlaèiarne nie je lacný, zameriava sa na potrebu oblo¾enia viac ako 2 000 dobrých a treba si uvedomi», ¾e tento nástroj, na rozdiel od pokladnice, vôbec nefunguje. Na to, aby bol podporovaný, je potrebný poèítaè vybavený dobrým predajným programom, a to ako náklady, tak obrovské výhody. Vtedy sme schopní sledova» výdavky predaného tovaru v èase tlaèe potvrdenia a nie, ako v prípade registraèných pokladníc, a¾ po predaji inventárneho programu.Pri výbere tlaèiarne by sme mali ma» k dispozícii databázu produktov (poèet kódov PLU, ktoré má by» v na¹om prístroji, a vybera» o takmer o 20 percent väè¹iu, ako potrebujeme v konkrétnom okamihu, preto¾e kapacita sa nezvý¹i a èas» ná¹ho sortimentu sa mô¾e zvý¹i». Ïal¹ím dôle¾itým prvkom, ktorý musíme venova» pozornos», je denný poèet vydaných príjmov.

Zdieµame tlaèiarne kvôli poètu kódov a tlaèených potvrdení:- malé / prenosné - v priemere 100-150 príjmov za deò- výkladné skrine - urèené pre významné maloobchodné predajne, ktoré tie¾ obsahujú znaène roz¹írenú základòu tovaru.V súèasnosti sa pou¾ívajú zariadenia, ktoré majú pou¾ívateµov iba jeden balík papierov, preto¾e kópia sa elektronicky odporúèa na SD karte.