Hajnowka ohen

Znalosti z oblasti hasenia požiarov sú kľúčovým zdrojom bezpečnosti. Oheň je jedným z najnebezpečnejších prvkov, nemožno si ho pamätať, rýchlo sa šíri a odstraňuje všetko, čo vyhovuje jeho potenciálu. Na každom mieste, kde ľudia bývajú, by mali byť prísne zdobené protipožiarne nástroje, ktoré vytvoria účinnú zbraň v konkurencii s nepredvídateľným prvkom.

sk.healthymode.eu FormexplodeFormexplode Inovatívny spôsob budovania svalovej hmoty!

Spolu so správnymi nástrojmi, ktoré prinášajú na kontrolu ohňa a zabezpečujú povrch pred šírením, by mali ísť poznať. Každý, kto sa musí cítiť bezpečne v ohni, by mal absolvovať primeraný výcvik. Pri použití toho istého produktu nezhasne každý druh ohňa. Napríklad horiace oleje alebo elektrické inštalácie by sa nemali uhasiť vodou, ktorá bude iba spaľovať plameň a spôsobí, že oheň nadobudne ešte väčšiu silu. V boji proti niektorým požiarom je hasenie vodnou parou veľmi účinné. Hasenie parou je spôsob hasenia pary, ktorý vykazuje skutočne vysokú účinnosť, ale predstavuje určité obmedzenia. Nízka špecifická hmotnosť pary prakticky zabraňuje jej absorpcii v ľahkom priestore, pretože za týchto podmienok para nedosiahne svoje hasiace vlastnosti. Ukázalo sa, že hasenie vodnou parou je mimoriadne schopné v uzavretých priestoroch s minimálnymi rozmermi. Vďaka použitiu technológie spočívajúcej vo vykonávaní inhibičného prísunu kyslíka a rýchlom znížení jeho koncentrácie sa para ideálne použije na hasenie požiaru v kvapalinách, plynoch alebo dokonca v elektrických inštaláciách. Dôležitým princípom hasenia pary je dodržiavanie teploty vznietenia horiacej látky. Čím vyššia je teplota vznietenia horiaceho materiálu, tým pozitívnejšia para bude v boji proti plameňom.