Francuzska tlaeiareo elzab

Èo je zariadenie o fiskálnej tlaèiarni a èo presne je úèelom tejto in¹titúcie? Zaènime premý¹µa» o tom a trochu porozumie» tejto téme.

V¹eobecne povedané, finanèná tlaèiareò je predov¹etkým zariadenie, ktoré zaznamenáva príjmy z maloobchodného predaja. Táto registrácia je samozrejme prevedená na potreby daòového vyrovnania. Ide o tzv daò z príjmov a DPH. Aby bola fiskálna tlaèiareò pou¾itá v zhroma¾dení na uvedený úèel - av súlade s písmenom zákona - musí by» samozrejme homologovaná.

Na rozdiel od fi¹kálnej meny finanèná tlaèiareò nemô¾e vytvori» úplne sama. Musí by» pripojený k poèítaèu. Úlohou tohto zariadenia je registrácia a okrem toho tlaè potlaèe. Treba tie¾ spomenú», ¾e daòová tlaèiareò vstupuje do skladu takzvaných poèítaèových predajných systémov. V tomto prípade mô¾eme uvies» pokladnièné registraèné pokladne tu. Mal by tie¾ zamyslie» nad skutoènos»ou, ¾e pri registrácii leteniek na fiskálnej tlaèiarni mô¾eme pou¾i» v zásade poèítaèový program, ktorý doká¾e zruène ovláda» tlaèiareò pomocou rozhrania RS-232 alebo USB. Je dôle¾ité, ¾e programy, ktoré pou¾ívajú fi¹kálne tlaèiarne, nemusia by» homologované. Medzitým komunikaèný protokol existuje explicitne. Mô¾eme skontrolova» jeho popularitu na internetových stenách výrobcov tlaèiarní.

Pripomeòme si, ¾e ka¾dý predávajúci - aké zisky boli vy¹¹ie ako limitná hodnota definovaná dôkladne významným ministerstvom financií - je zodpovedná za správnu registráciu maloobchodného predaja a musí by» prenesená na poslednú pokladnicu alebo fiskálnu tlaèiareò.

Fiskálna tlaèiareò nepochybne vytlaèí pre pou¾ívateµov konkrétne finanèné príjmy. Av¹ak nie v¹etko. Preto¾e ich vytlaèí a riadi na kontrolnom valci (tj potvrdenia. Sú urèené na archiváciu. Samozrejme, tlaèený doklad by mal by» - a dokonca aj po predaji - odovzdaný zákazníkovi. Zmeny vykonané na kontrolných valcoch by si mal zachova» sám predávajúci. Ide o obdobie presne pä» rokov. Súèasne stojí za to postara» sa o nasledujúcu skutoènos»: od niekoµkých rokov je mo¾né ulo¾i» kópiu tlaèených materiálov do svojich elektronických charakteristík. Okam¾ite po skonèení ka¾dého predajného dòa je pou¾ívateµ povinný kona» vo vý¹ke tzv denná správa - fi¹kálna.