Fiskalna tlaeiareo a odpoeet dph

Ak prevádzkujete re¹tauráciu, bar, kaviareò alebo rýchle obèerstvenie s kazetami, tento materiál je pre vás. Od roku 2015 majú v¹etky ¾eny, ktoré hovoria v Poµsku, aj stravovacie miesto, ktoré sa tie¾ nazýva "malá gastronómia" je povinná zaregistrova» predaj prostredníctvom pokladnice bez ohµadu na veµkos» jej obratu.

https://ins-umed.eu/sk/

V praxi sa v gastronomických kluboch stretávame s prvými dvoma typmi zariadení: fi¹kálna pokladòa, t. J. Zariadenie pracujúce samostatne a fi¹kálna tlaèiareò, ktorá musí by» pripojená k poèítaèu s predajnou aplikáciou, preto¾e ani nepredstavuje vlastnú klávesnicu. Toto dodatoèné rie¹enie zaèína vo v¹etkých re¹tauráciách alebo re»azcoch rýchleho obèerstvenia. Malé priestory zvyèajne nemajú poèítaèové programy na obsluhu zákazníkov na jednotlivých stoloch.Pokladòa pre gastronomické prevádzky by mali ma» niektoré dôle¾ité vlastnosti, ktoré ho odli¹ujú od be¾nej registraènej pokladnice a uµahèujú prácu èa¹níkov a hostiteµov, ako je zvý¹ená pevnos» rozlievania a ¹pinou, trvanlivé batérie rýchlu výmenu papiera intuitívne a prirodzené alebo rýchlu tlaè potvrdenia o mu¾, ktorý dychtivo èaká na stôl pre na¹e osídlenie. Ïal¹ou výhodou je mo¾nos» ulo¾i» elektronickú kópiu úètenky, dosahova» rekordné odtlaèky napr. Na zmluvy o pamäti, èo im pomáha na sebe právne po¾adované 5 rokov.Fiskálna pokladòa pre gastronómiu by mala ma» optimálne rozmery, umo¾òujúce jej prirodzené pou¾itie na pulte alebo na stole, ako aj pohyb po celom objekte, ako aj nový a prístupný dizajn. Poèítaèový softvér bude kupova» na hlboké sledovanie predaja a úètovníctva dlhých èa¹níkov.Kúpenie pokladne je obrovským nápojom pre mnoho zaèínajúcich, tak¾e stojí za to doda», ¾e za niekoµkých podmienok mô¾ete dosiahnu» a¾ 90% ceny hotovosti. Je tie¾ dobré pozrie» sa na pokladniènom lístku na gastronómiu, aby ste mali ponuku na otestovanie a výcvik hostí s pravdami svojho pou¾ívania a jednoty so skladmi, ktoré slú¾ia re¹tauráciám.