Fi kalny ueet

Povinnos»ou daòovníka je naplánova» tzv. Komoditnú základòu na vý¹ku fi¹kálnej sumy. Je dôle¾ité, aby ste si ju osvojili alebo pou¾ili poradenstvo slu¾by. Pokladòa skladu by mala by» naprogramovaná komoditná databáza, ktorú urèujú okrem iného spoloènosti konkrétnych produktov a slu¾ieb, ktoré podnikateµ pou¾íva pri predaji. Znaèky tak znaène priradené sú vytlaèené na origináli, kedy a na kópii daòového dokladu.

Bohu¾iaµ, ustanovenia zákona nie sú v tejto úlohe presne vymedzené tak, aby nepredstavovali »a¾kosti pou¾ívateµom registraèných pokladníc. Mnohí z nich nechcú veµmi rozsiahlu základòu tovaru, ale zároveò by sa rad¹ej vyhli problémom s daòovým úradom. Daòový úrad mô¾e preukáza» nedostatky v programovaní pokladnice, keï spoloènosti, ktoré predali tovar alebo pomoc, nebudú správne ¹pecifikované.

Pri zavádzaní spoloènosti do komoditnej databázy by sa mala s»a¾ova» na hardvérové mo¾nosti fi¹kálnej pokladnice. Jednotlivé modely pokladníc majú iný poèet znakov, ktoré je mo¾né èíta». Minister financií uvádza, ¾e by sa mal identifikova» celý popis výrobku alebo slu¾by. Príli¹ v¹eobecné podmienky nespåòajú zákonné po¾iadavky v rámci vytvárania fi¹kálnej hotovostnej bázy.

Profolan

Problémy kapacity základne tovaru, aj pomocou pokladnice, majú osobitný význam pre tých podnikateµov, ktorí predávajú veµa rôznych tovarov alebo poskytujú rôzne slu¾by. Samotné èlánky a slu¾by, èím viac práce sa naprogramuje v trhovej databáze, tým je zrejmej¹ia po¾adovaná kapacita základne fi¹kálnej pokladnice. A keï vieme, na základe nariadenia z 14. marca 2013 v podstate v pokladniciach sa uvádza, ¾e "potvrdenie by malo okrem iného obsahova» aj názov tovaru alebo slu¾by, ktoré súvisí s jednoduchou identifikáciou". Pova¾uje plán na odstránenie situácií, v ktorých daòovníci budú pou¾íva» názvy konkrétnych èísel výrobkov / slu¾ieb, a nie názvy jednotlivých produktov / slu¾ieb.

Aby sme to zhrnuli, pri vytváraní fi¹kálnej hotovostnej základne sa musíte v súèasných prípadoch nauèi» niekoµko nuancií a predov¹etkým zákonných po¾iadaviek. Ich známa nekoneèná kontrola daòového úradu sa urèite uplatnila na »a¾ké dôsledky, ktoré by sa ka¾dý podnikateµ rad¹ej vyhol. Mierne menej re¹triktívne sú predpisy pre malé podniky, napríklad pre miestne obchody, ktoré nemusia presne ¹pecifikova» názvy ponúkaných produktov, napríklad nie je nutné pou¾íva» názvy celozrnných alebo palièkov s makom, len roli, hrniec s príslu¹nou sumou daò za urèité tovary.