Fi kalny hotovostny obchod

Dòa 1. januára 2015 dostala v byte návrh zákona, ktorý navy¹e zú¾il poèet podnikateµov, ktorí nie sú povinní registrova» svoje obchody v pokladnici. Ak ste nevyu¾ili pokladnicu pre túto fázu - urèite sa zmení. O nieèo viac znamená, ¾e toµko ¾ien, ktoré zaènú finanènú èinnos», bude nútené kúpi» pokladòu. Keï¾e ide o posledný významný príspevok do rozpoètu ka¾dého podnikateµa, stojí za to dnes za¾i», akú lieèbu mô¾ete získa» za takýto nákup.

- V¹etci podnikatelia, ktorí si zakúpili registraènú pokladòu a registrujú svoj vlastný predaj, si mô¾u nárokova» náhradu svojich nákladov. Aby ste mohli po¾iada» o takúto refundáciu, musíte splni» urèité formality. Podµa zákona 90% kúpnej ceny mô¾e by» vrátených bez DPH, ale TAS nemô¾e prejs» 700 PLN. Mo¾nos» získa» náhradu je nepochybne u¾itoènou správou pre v¹etkých podnikateµov, ktorí nemajú radi peniaze.

- Nemô¾eme prís» o zaslanie osobitného oznámenia daòovému úradu, v ktorom rozhodneme o mno¾stve pou¾itých registraèných pokladníc a uvedieme adresy ich pou¾itia. Musíte tie¾ uvies» presný dátum, keï sme zaèali zaznamenáva» predaj na konkrétnej pokladnici. Súèasná skutoènos» je povinná a nemô¾eme zabudnú» na jej oddanos».

Ak chcete získa» náhradu za nákup pokladnice, musíme by» schopní preukáza» nákup. Mô¾eme po¾iada» o vrátenie peòazí raz, v rámci jedného vyhlásenia. Ak vezmeme do úvahy voµné otázky týkajúce sa posledného, v ktorom spôsob podania ¾iadosti o refundáciu, objavíme v stavbe mno¾stvo informácií - tu je k dispozícii mno¾stvo produktov pre poslednú polo¾ku. So zárukou nie sme poslednými µuïmi, pre ktorých je potreba kúpi» pokladòu úplne novou krásou. A vïaka poradenstvu skúsených ¹pecialistov nebudeme môc» len kúpi» správne peniaze, ale aj dnes budeme môc» vráti» náklady, ktoré vznikli pri tomto nákupe.

Kde si mô¾em kúpi» pokladòu? Mô¾eme kúpi» fi¹kálne zariadenia, ako on-line a vo veµkých obchodoch. Zároveò nechajte byt autorizovaným distribútorom a zároveò ponúka servisné slu¾by.