Evakuacia vojenskej budovy

Výstupným znamením je popis evakuaèných východových dverí, ktoré hµadajú pou¾ívanie stavebných objektov v celom zariadení, ktoré boli podµa zákona povinné riadne oznaèi» východy, cez ktoré sa evakuácia vykonáva v prípade ohrozenia (napr. Po¾iar.

Takéto oznaèenia sa pou¾ívajú v¹ade tam, kde budeme musie» budova» s hrub¹ími skupinami µudí, t. J. V obchodných, kancelárskych, kultúrnych a zábavných zariadeniach a ¹portoch, alebo viac v obchodoch veµkých plôch. Na výstupe oznaèenom v angliètine EXIT èasto vedú skor¹ie pohyby v tvare ¹ípok a oznaèujú únikové schody. Správne oznaèenie únikovej cesty je prvoradým miestom, pokiaµ ide o záchranu zdravia a då¾ku trvania ¾ien, ktoré sa ocitli v nebezpeènej fáze, èím sa zvy¹uje príle¾itos» na ¹»astie evakuácie.

Test EXIT má charakteristickú zelenú farbu z bielej zásuvky a slová, ktoré umo¾òuje spotrebovanej v jasne vidie» pri evakuácii aj pri veµmi dlhé vzdialenosti (20-25 m. To sa stalo zaujímavým z lepiacej fólie s vynikajúcou platovej lepidlom, ¾e je to vysoká pevnos» a tvrdos» v rizikových podmienkach alebo PVC doskami pripojenými obojstrannej lepiacej pásky. Oznaèenie núdzových východov sa zasekol v bloku po ceste väè¹iny dverí, ktoré predstavujú výstup z bytu èi domu. Film, ktorý sa vyrábajú oznaèi» núdzového východu má vlastnosti, fotoluminiscenèná, cez ktorý dym noci, èo umo¾òuje efektívne evakuáciu aj pri nároèných podmienkach spojených so súèasnou výnimkou tých, ktoré majú zdravé dymivos», èo obmedzuje viditeµnos».