Ergonomia a bezpeenos prace

Ka¾dý majiteµ, ktorý vedie kampaò, v ktorej je nebezpeèenstvo výbuchu ¾ivot, je povinný vytvori» dokument na ochranu pracovísk pred explóziou. Táto po¾iadavka vyplýva predov¹etkým z nariadenia, ktorým je urèenie ministra hospodárstva, umenia a spoloènej metódy z 8. júla 2010 o minimálnych po¾iadavkách na bezpeènos» a hygienu pracovníkov v pracovnom chovaní, s ktorými sa mô¾e stretnú» výbu¹ná atmosféra (Dz.U. 138, polo¾ka 931.

Zároveò treba poznamena», ¾e táto povinnos» vlastného práva bola zavedená tzv. Smernicou o novom prístupe, tj ATEX137.Dokument na zabezpeèenie pracoviska pred explóziou sa musí vykona» pred zaèatím èinnosti. V prípade, ¾e dôjde k mimoriadnej zmene pracoviska alebo zariadenia potrebného na zápis diela (roz¹íreného alebo transformovaného, musí by» tento dokument preskúmaný.Hlavným úèelom vytvárania takýchto textov je v prvom rade strá¾covia zamestnancov, ktorí pôsobia v blízkosti priestorov s nebezpeèenstvom výbuchu. Tento dokument má za cieµ povzbudi» zamestnávateµov, aby pôsobili proti vzniku výbu¹nej atmosféry. Jej cieµom je tie¾ zabráni» samotnému zaèiatku.Dokument o ochrane práce pred zaèiatkom chce by» vykonaný v¹ade tam, kde je na pracovisku mo¾nos» výbu¹nej atmosféry, ako dôkaz, ¾e existujú také bázy ako zmes kyslíka s horµavými prachmi, prá¹kami, kvapalinami, plynmi alebo samotnými pármi.Dokument na ochranu pred výbuchom by mal obsahova» odporúèania ako:- informácie vo v¹eobecnosti, v ktorých by sa mali robi» vyhlásenia a dodatoène pojmy týkajúce sa dokumentu na ochranu pred výbuchom,- podrobné informácie, v ktorých tím zahàòa hodnotenie rizika a tie¾ riziko výbuchu, metódy prevencie a prevencie takéhoto výbuchu, ochrany pred jeho výsledkami,- doplòujúce informácie, ako napríklad protokoly, certifikáty.Treba spomenú», ¾e dokument o bezpeènosti práce pred explóziou, ktorý existuje, sa mie¹a s analýzou rizík.