Emigracia a pris ahovalecka biologia

V súèasnej dobe sa èoraz viac µudí dostalo na hranice svojho vlastného sveta. Podujatie je uprednostòované otvorenými hranicami a vhodnej¹ími podmienkami na nájdenie Poliakov, ktorí sa rozhodli pres»ahova» na západ.

Tento prípad v¹ak umo¾òuje skutoèné problémy. Pova¾ujú odli¹nú povahu. Problémy súvisia s oddelením rodín - man¾elstiev, ako aj rodièov s de»mi. Okrem toho existujú aj dobré problémy spojené s pou¾ívaním dobrých a oficiálnych my¹lienok.

Pochybnosti mnohých µudí vyvolávajú medzi postupnými administratívnymi vecami, ako je napríklad hlásenie narodenia die»a»a (kde by sa malo dosiahnu», registrácia alebo obèianstvo. E¹te väè¹í problém vzniká v priebehu sporu, ktorý by mal vyrie¹i» Súdny dvor. Prvá vec, ktorá vyvoláva túto otázku, je teda otázka, ktorý súd by mal prípad rie¹i». Poµské právo (najmä v rodinných my¹lienkach tu ponecháva urèitú slobodu. Druhou skutoènos»ou je práca príslu¹ných dokumentov na Súdnom dvore. Ka¾dá z nich by mala by» prelo¾ená do jazyka krajiny, v ktorej prebieha súdny proces.

Problémom v poslednej skutoènosti je pravdepodobne to, ¾e správny jazyk a právny ¹týl sú také ¹pecifické, ¾e nie ka¾dý súdny prekladateµ sa s nimi doká¾e vysporiada». Dobrý právny preklad nesmie by» len doslovným prekladom textu, ale musí zohµadòova» aj osobitos» koncepèného aktu. Èasto je to tak, ¾e slovo vo vzdialených zákonoch má nový význam.

Tieto preklady zahàòajú nielen právne akty, ako sú zákony, nariadenia alebo smernice, ale aj notárske zápisnice, znalecké posudky, pracovné správy, stanovy právnických osôb alebo iné dokumenty, ktoré sa mô¾u zapoèíta» do súdnych sporov.

V súvislosti s vy¹¹ie uvedeným sa zdá by» rozumné naznaèi», ¾e je bezpeènej¹ie prevzia» slu¾by tlmoèníka, ktorý predstavuje dobrú znalos» právnej terminológie a rozumie „duchu práva“ na konci jazyka, do ktorého je text prelo¾ený, a to aj v regióne, z ktorého je dokument vytvorený. , V ïal¹om prípade mô¾e skonèi» s negatívnymi dôsledkami pre nás ...