Elektronoveho mikroskopu

V súèasnosti je metalurgia èas»ou, ktorá má nielen procesy tvárnenia plastov a zlievarní, ale zaoberá sa aj ¹túdiom ¹truktúr v triedach makier. V tomto zmysle sa zvyèajne uskutoèòujú experimenty na metalografickom mikroskope.

Mikroskopia je vec, ktorá sa objavila pred niekoµkými stovkami rokmi. Av¹ak iba relatívne iný spôsob nových mikroskopov zaèal vzia» v metalurgii. V týchto fázach, ktoré sú nevyhnutné pri práci s strojárskych výrobkov. V súèasnej dobe v tejto oblasti sme najvyhµadávanej¹ích metalografických mikroskopov, ktorý sa otáèa okrem iného hµada» alebo kovové vzorky a ich objavy. Rovnaká zobrazovacie technológie je to, ¾e dostane nepriehµadné vzorky. Metalografické mikroskopy mô¾u zahàòa», okrem iného, elektrónové mikroskopy, ktoré umo¾òujú pozorovanie atómovej ¹truktúry doskových a optické mikroskopy, s malým zväè¹ením. Pozorovanie vykonaná pomocou týchto nástrojov sú veµmi dôle¾ité, preto¾e vïaka tejto novej metódy mô¾u detekova» mikrotrhlín v tovaru alebo ich pôvodu. Mo¾no, ¾e existuje viac ako výpoètové fáze akcií, a tie¾ presné urèenie jednotlivých fáz. Vïaka jemu to mô¾e tie¾ urèi» poèet a typ inklúzií, a e¹te mnoho ïal¹ích dôle¾itých zlo¾iek z pohµadu prvku hutníctva. Napríklad èasto mikroskopické pozorovanie novo vytvoreného materiálu umo¾òujú pozorovanie ¹pecifickú ¹truktúru materiálu, tak¾e v perspektíve, mô¾eme vyhnú» mnohým ne¾iaducim poruchám.

Pou¾itie metalografických mikroskopov je mimoriadne dôle¾ité, preto¾e vïaka tomu mô¾eme µahko zisti» materiálové defekty. Majte v¹ak na pamäti, ¾e manipulácia s týmto typom nábytku je komplikovaná. Od posledného zaèiatku experimentu by na òom mali vykonáva» iba kvalifikované osoby.