Eistenie stien pred lakovanim

Magnetické filtre sú úplne nový obsah pri èistení kvapalín z èastíc. Ale sú ¹tandardným rie¹ením v oblasti úspechu olejov a stále chladiacich kvapalín. Magnetická filtrácia je mimoriadne úsporná, efektívna a ekologická.

Magnetické filtre sú urèené hlavne na zabezpeèenie priemyselných ústredných vykurovacích zariadení okrem horúcej vody. Údaje sú súèasne na ochranu chladiacich a vykurovacích zariadení a v¹etkých typov zariadení, ktoré sú umiestnené v diskutovaných in¹taláciách. Magnetické filtre chránia pred kontamináciou pevných èastíc. Magnetické filtre závisia od prvej váhy, aby sa zabránilo po¹kodeniu in¹talácie a zariadení v nej umiestnených. Tie¾ zva¾ujú plán zvý¹enia úèinnosti in¹talovaných magnetizérov. Okrem toho dávajú príle¾itos» zní¾i» prevádzkové náklady alebo údr¾bu zariadení a zní¾i» odolnos» prietoku vody alebo kvapaliny v zariadení.Magnetický filter má mnoho výhod a spolu s mnohými aplikáciami. Z magnetického filtra sa mo¾no stretnú» u systémov zásobovania vodou (vodovodov, uzavreté kon¹trukcie a na ochranu osobných údajov zariadení napájaných vodou pri pou¾ití (napr. Práèka, v kon¹trukcii cirkulaèného èerpadla.Výber správneho magnetického filtra by sa mal zamera» predov¹etkým na parametre procesu. To je rozhodujúci faktor v charaktere, typu procesnej kvapaliny, mno¾stve a hodnote neèistôt, ako aj úèinnosti, ktorú chceme dosiahnu», a oèakávanú úèinnos» filtrácie.V magnetickej filtrácii nie sú pou¾ité ¾iadne materiály. Pracovné prvky filtra sa mô¾u èisti» a niektoré magnetické filtre majú nízky odpor proti prietoku. Niektoré magnetické filtre majú schopnos» zachyti» èastice s priemerom men¹ím ako 1 mikrón. Zneèis»ujúce látky z filtra sú spracované v polosuchých ¹truktúrach, a preto je strata kvapaliny omnoho men¹ia. Magnetická filtrácia v¹ak zvy¹uje investièné náklady. Celkové náklady na magnetický filter sú extrémne tenké v porovnaní so ¹tandardnými membránovými filtrami. Hodnota je preto veµmi nevýhodou magnetických filtrov, èo je veµmi rýchlo eliminované vïaka výraznému zní¾eniu prevádzkových nákladov.