Doplnkovy ueinok latky

Inovatívny priemysel pou¾íva desiatky tisícov horµavých a výbu¹ných látok. Parametre plynov a kvapalín v mnohých skutoènostiach sú dobre známe a zdokumentované. Z tohto dôvodu je identifikácia hrozieb, ktoré sa vyskytujú pri ich prítomnosti v priebehu práce, celkom jednoduchá. Situácia sa stáva omnoho nebezpeènej¹ou v prípade pohybu, skladovania alebo spracovania voµných materiálov. V mnohých príkladoch sú zdanlivo ne¹kodné látky, akými sú napríklad múka, drevo, cukor, kakao, hliník alebo dokumentárny film v úlohe prachu, nebezpeèné výbu¹né hrozby.

Priemyselné in¹talácie centrálneho vysávania sa pou¾ívajú na o¹etrenie usadeného prachu z parketových podláh, plochých povrchov a kon¹trukcie zariadení a hál. Má trvalú hygienu v oblasti práce a tým aj ochranu pracujúcich µudí a strojov a zariadení pred prachom vrátane hrozby sekundárnych výbuchov. Ka¾dá spoloènos», ktorá prevádzkuje priemyselné in¹talácie, musí vykona» & nbsp; in¹taláciu v súlade s platnými normami obsiahnutými v smernici & nbsp; atex in¹talácie.

Dôle¾itou úlohou je centrálne vysávanie:- ochrana zdravia a prítomnos» osôb pracujúcich v miestnosti pred ¹kodlivými úèinkami prachu.- ochrana organizácií a nástrojov proti zlyhaniu zisku ru¹enia prachu,- ochrana staveniska a osôb vykonávajúcich prácu proti úèinkom nekontrolovanej explózie peµu.

Pozor - nebezpeèenstvo výbuchuAk sa v procese vysávania vyskytujú horµavé alebo výbu¹né látky, plyny, prach, kvapalné pary alebo hybridné zmesi, existuje vysoké riziko nekontrolovaného výbuchu. Táto udalos» mô¾e spôsobi» znièenie pra¹nej jednotky a celej jednotky. Podµa ¹tatistík sú vo väè¹ine zariadení s vysokým rizikom výbuchu zahrnuté filtraèné jednotky a cyklóny.

Centrálne vysávanie a výbu¹ná bezpeènos»Ako bolo uvedené vy¹¹ie, nápoj s významnej¹ím významom centrálneho vysávajúceho zariadenia je zní¾enie rizika sekundárneho výbuchu odstránením takzvaného zvy¹kový prach. Rie¹enie na jednej strane maximalizuje bezpeènos» rýchlych a po¾iarnych jednotiek a druhým umo¾òuje zní¾i» náklady spojené s prispôsobením procesu in¹talácie po¾iadavkám smernice ATEX. Treba poznamena», ¾e pri úspechu horµavých a výbu¹ných prachov musí in¹talácia centrálneho vysávania robi» prísne po¾iadavky smernice ATEX.