Descendant vo francuz tine

Zvyèajne ka¾dé man¾elstvo zaèína sníva» o roz¹írení svojho dvojitého vz»ahu na iného èlena rodiny. Ak úsilie po dlhú dobu neprinesie ¾iadne ¾elané úèinky, mali by ste zaèa» hµada» príèiny problému. Èím skôr zaèneme lieèbu neplodnosti, tým vy¹¹ie máme perspektívy tú¾iaceho potomka.

Neplodnos» je ochorenie, ktoré mo¾no vylieèi» a my nie sme ¾iadaní o to, aby sme boli. Je známe, ¾e najdôle¾itej¹ím stavom v ¾enskej súprave, ktorú mô¾e získa» na oplodnenie, je stav plodných dní. A pre mnohých µudí je tento faktor »a¾ko rozpoznateµný. Problém sa e¹te zhor¹uje, ak sa máme s men¹ou men¹truáciou. Je »a¾ké, aby ¾ena posúdila, kedy nastala ovulácia. Malo by by» µahké ohlási» gynekológa. Rozhovor s pacientom a konzultácie. Lieèba neplodnosti zaèína sériou základných testov v tomto ultrazvukovom vy¹etrení vajíèkovodov. Priechodnos» vajíèkovodov je rozhodujúca. V¹etky oklúzie spôsobujú zápal, to sú baktérie a choroby. Poèas obdobia vajcovodov si tie¾ zapamätá vplyv operácií, potratov a mimomaternicových tehotenstiev. Taktie¾ sa intrauterinné antikoncepèné zariadenie uskutoèòuje. Príèinou neplodnosti mô¾e by» naru¹ená hormonálna ekonomika. Úroveò niektorého z hormónov je urèite zlá, èo blokuje ovuláciu. Choroba, ktorú pacient trpí, je oveµa viac rozpoznaná. Väè¹inou ide o ochorenia ¹títnej ¾µazy, záva¾nú nadváhu, syndróm polycystických vajeèníkov, obmedzujúce chudnutie a dlhodobý stres. U mu¾ov sa vy¹etruje ka¾dá skupina spermií. Malo by sa skontrolova», èi spermie majú správnu ¹truktúru a èinnos» a ¾e je ich poèet dostatoèný. Poèas infekcie mô¾e dôjs» k po¹kodeniu cievok alebo semenníkov, èo mô¾e by» dôvodom zlo¾itého dozrievania spermií alebo dokonca ich úplnej absencie. Lieèba je viac o vylieèení v¹etkých cýst, myómov alebo kàèových ¾íl. Je potrebné skontrolova» prípadné chyby pri kon¹trukcii reprodukèných orgánov. Existujú zlo¾ité prípady, keï príèiny neplodnosti nie sú známe. Potom jediný návrh pre milujúci pár je úplne na umelom oplodnení.