Depresie u 9 roeneho die a a

Zvyèajne sa zistí, ¾e depresia postihuje iba psychiku pacienta. Nie, to nie je pravidlo! Èasto je oblas» vplyvu ochorení na fyziologickú úroveò zla rovnako dôle¾itá, pokiaµ ide o jeho myseµ. Somatická choroba je ¹týl fyzického ochorenia ovplyvnený psychologickými faktormi. Naopak, existuje aj úspech depresie. Po prvé, depresia mô¾e by» rozhodujúcim faktorom pri výskyte mnohých somatických ochorení, ako je diabetes alebo kardiovaskulárne ochorenia. Je to nehoda, keï sa prvýkrát objavia príznaky depresie u pacienta a potom sa trénujú, èo prispieva k vzniku vy¹¹ie uvedených ochorení. Situácia, v ktorej sa prejavujú príznaky depresie po diagnostikovaní somatických ochorení, je veµmi dôle¾itá. V takomto prvku úèinne prehlbuje fyziologické ochorenie, zabraòuje jeho pozitívnemu úèinku a tým posilòuje jeho obrazy a nebezpeèné následky.

Väè¹ina symptómov depresie sa v skutoènosti pova¾uje za somatické symptómy. Väè¹inou sa na ne vz»ahujú, ale také príznaky ako strata radosti, stratu záujmu, skoré relapsy a nepokoj, spánok bez spánku, nedostatok chuti a veµké zní¾enie telesnej hmotnosti. Mal by premý¹µa» nad skutoènos»ou, ¾e somatické príznaky nie sú v¾dy symptómom alebo dôsledkom depresie. Niekedy, fyzickou chorobou, si u chorého èloveka myslí, ¾e sa vytvorí alebo zosilní v extrémnom spôsobe depresie. Dôvody, preèo mô¾e takúto situáciu dosiahnu», sú odli¹né. Samozrejme, dopad na zhor¹enie blahobytu slabých a vnímanie presvedèenia, ¾e nebude ma» ¹anca na úplné vylieèenie choroby (najmä v prípade úspechu jednoduchých a nevylieèiteµných ochorení. Taký veµký zisk má aj mo¾nos», v ktorej sa pacient odvoláva na rodinu a podmienky, za ktorých musí trpie». Fáza nemá ¹ancu úplne vylieèi» chorobu, do ktorej sme vstúpili. Av¹ak vïaka novému lieku existuje zvyèajne vyhliadka na uvoµnenie jeho defektu alebo latenciu príznakov. Av¹ak výskyt depresie, ktorý je urèite v dôsledku ochorenia, iba zhor¹í zdravotný stav pacienta, zatiaµ èo sila výnimiek úplne odstráni aj najmen¹iu nádej na lieèbu. Preto je dôle¾ité preskúma» zdravie pacienta nielen fyzicky, ale aj mentálne.