Certifikat bezpeenostneho ventilu

©peciálna pomoc musí èíta» zariadenie, ktoré bude fungova» v naj»a¾¹ích podmienkach. Nezále¾í na tom, èi sa má práca vykona» pri hasení po¾iaru, v pú¹ti alebo na pozadí agresívnych chemikálií. Miniaplikácie na zariadení sa musia vidie» na sto percent.

Horák AtexVäè¹ina exkluzívnych výrobkov sú baterky. Svietidlá s európskym bezpeènostným osvedèením. Horák atex sa zhroma¾ïuje v bojových skupinách v podmienkach zvý¹ených teplôt a dymu, èím sa obmedzuje viditeµnos». Svietidlá majú v závislosti od svojho dizajnu niekoµko svetelných zdrojov. Hlavný prúd, s bielym svetlom, nemení farbu osvetlených materiálov a vysoký stupeò zaostrenia lúèa. Boèný panel diód dáva rozptýlené a menej intenzívne svetlo. Okrem toho (voliteµné sú usporiadané v module optických vlákien, ktorý je pravdepodobne vystavený úèinkom ¾iarenia na osvetlenie »a¾ko prístupných medzier. Plné nabíjanie akumulátora umo¾òuje nepretr¾itú výrobu za devä» hodín a moderná niklovo-mangánová batéria sa nenabíja s nabíjaèkou. Po návrate na základòu trvá úplné nabitie batérie iba tri hodiny. Sada obsahuje auto a sie»ovú nabíjaèku.

Trvanlivos» puzdraMala by pou¾íva» chemické záchranné formácie, preto¾e telo baterky odoláva stretu s takýmito agresívnymi chemikáliami. Kyseliny a zásady ich nebudú prekonáva». Dokonca aj Butanon je bez ¹ance, a je to príli¹ veµa materiálu pou¾itého na splnenie prípadu. Fortron, o òom, je úplne trvanlivý polymér. Polyfenylénsulfid v ¾iadnom rozpú¹»adle nepresahuje 200 stupòov Celzia. Teplota, pri ktorej si udr¾uje svoje strany, dosahuje dvesto ¹tyridsa» stupòov Celzia a krátko a¾ dvesto sedemdesiat stupòov. Je definovaná ako spontánna zápalnos». E¹te dôle¾itej¹ie je, ¾e je to oveµa µah¹í kov. Nízka absorpcia vody umo¾òuje pou¾itie v zariadeniach pracujúcich vo vlhkom prostredí.Dôle¾itým bodom pre skupiny fungujúce vo vý¹kach je tvar hlavy, ktorý zabraòuje únave subjektu. Po páde spomaµuje rotaèný pohyb, ktorý zabraòuje pádu z nástupí¹», tj do håbky. Ergonomický, elegantný dizajn a proti¹mykový povrch dokonale zapadá do va¹ej ruky.