Cennik slu ieb lektora

Práca prekladateµa je veµmi múdra a chúlostivá. V prvom rade by sme si mali uvedomi» súèasnú situáciu, o ktorej je aj jej základným úèelom. Prekladateµ, na rozdiel od vystúpení, si myslí, ¾e nielen prekladá. Jeho prvým cvièením je komunikova» medzi sebou µuïmi, ktorí hovoria rôznymi jazykmi. Èi u¾ ich prezentuje prostredníctvom listov a písaných textov, alebo prechádza v úzkej komunikácii, existujú celkom iné veci. Je v¹ak dôle¾ité by» si vedomý prítomnosti, ¾e jednoducho komunikuje plus je dôle¾itým cieµom jeho funkcie.

Aký druh komunikácie mô¾u títo µudia navzájom komunikova»?Po prvé, so stabilitou sa bude urèova» pravidelne, na¾ivo. Po druhé, budú existova» posledné písomné ¹kolenia, ktoré budú vytvorené bez prítomnosti komunikujúcich osôb alebo subjektov.

Ïalej je potrebné vedie» medzi sebou aj typy osobných a priamych prekladov. Budú prebieha» simultánne a konsekutívne interpretácie.

Simultánne interpretácie budú nazývané tie, ktoré prebiehajú paralelne s prekladaným textom. V poslednej dobe je vyjadrenie jednej osoby av súèasnom èase je to vyjadrenie tlmoèníka. Èasový posun je len slabý a len èasová èas» pracuje, èo je tlmoèníkovi naznaèené, aby zachytil obsah vyhlásenia.

Druhou èas»ou prekladu je konsekutívne tlmoèenie. A áno, po sebe nasledujúce interpretácie sa budú nazýva» tie, ktoré sa vykonávajú "kus po kúsku". Hovorca dáva fragment svojej pozornosti, potom urobí prestávku, aby prekladateµ mohol prelo¾i» ten istý prvok. Prekladateµ v priebehu reèi mô¾e robi» poznámky, mô¾e ma» veµa iných prostriedkov na kódovanie toho, èo je dôle¾ité z reèi. Najdôle¾itej¹ie je, ¾e tieto predstavenia by mali by» vykonávané starostlivo, dobre, a ponúknu» predov¹etkým obsah, význam, význam a nie presne reprodukova» slová.