Allegro krajae

Krájaè syra je gastronomické zariadenie, ktoré sa pou¾íva aj v re¹tauráciách a obchode s potravinami. V skupine spoloèností sa rozhodnú kúpi» zariadenie, ktoré rozrezáva syry a mrazené mäso. Mali by ste v¹ak ma» to, ¾e krájaè by mal by» teflónovou èepeµou, aby sa plátky syra nemohli pripoji» k no¾i.

Kde sa stretneme s krájateµom?Krájaèe pou¾ívané v stravovacích zariadeniach, ako sú re¹taurácie, cateringové spoloènosti a zariadenia kolektívneho vý¾ivy, sú charakterizované veµmi vy¹¹ou úèinnos»ou ako zariadenia urèené na prevádzku v sklade, kde sú sporadicky spracované na zní¾enie men¹ieho mno¾stva tovaru. Prvkom sú hypermarkety, kde sú syry rezané, ale nie na základe po¾iadaviek klienta, ale ponúkajú aj v organizácii rezané samoobslu¾né oddelenia.

Krájaèe syraZariadenie na krájanie syra by malo zabezpeèi» jednoduchos» a úèinnos» práce vïaka ostrým no¾om a umo¾ni» gravitaèné krájanie, poèas ktorého sa hotové plátky robia na vopred urèenom mieste. Ak je rezaný produkt zabalený v ïal¹om predajnom projekte, mô¾eme nastavi» mno¾stvo náplastí, ktoré je potrebné zaplati». Existuje preto mo¾nos» ma» automatické jedlá. Hrot výrobku a mô¾eme pohodlne reza» pomocou tlakovej èiapoèky pripojenej k miske v tomto bode. Rozsah nastavenia pre hrúbku plátkov je od 0 do 28 mm. Rozmery èepele sú zvyèajne 250 a¾ 300 mm. Je tie¾ dôle¾ité zabezpeèi» pracovnú bezpeènos» pou¾ívateµa a zabráni» nadmernému pracovnému za»a¾eniu zamestnanca, aby nedo¹lo k nadmernej únavnosti spôsobenej dlhou dobou prevádzky prístroja.Krájaèe syra sú väè¹inou vyrobené z hliníka - faktory, ktoré sa spájajú s potravinárskym ovocím z eloxovaného hliníka a základom lakovaného hliníka. V dôsledku toho sú prirodzenej¹ie, ale stále poskytujú u¾ívateµovi stabilitu poèas práce.