100 l vzduchovej nadr e

Ka¾dý deò, v kancelárii aj v kancelárii, sme obklopení rôznymi vonkaj¹ími látkami, ktoré zaberajú my¹lienku poµskej skúsenosti a formy. Okrem základných odpadov, ako sú: miesto, teplota, zvlhèovanie ¾ivotného prostredia a podobne, ide o iné dymové plyny. Vzduch, ktorý dýchame, nie je úplne èistý, ale kontaminovaný, samozrejme, v homogénnom stupni. Pred zneèistenie prachom v ko¾i mô¾e by» umiestnený za predpokladu masku s filtrami, ale zosta» vo vzduchu ostatné riziká, ktoré je »a¾ké odhali». Ide predov¹etkým o jedovaté výpary. Mô¾u by» do znaènej miery sledova» iba pomocou zariadenia, ako sú snímaèe modelu toxických plynov, ktorá ukazuje atmosféru èastíc a patogénne varova» ich prítomnosti, tak, ¾e nám hovorí o hrozbu. Bohu¾iaµ, súèasný rizikový je ïaleko nebezpeènej¹ie, preto¾e niektoré látky, napríklad keï sú bez zápachu výpary a èasto aj ich výdavky vo výsledkoch atmosféra v vá¾neho po¹kodenia zdravia alebo smr». Okrem rock, ¾e to predstavovalo nebezpeèenstvo pre nás a ïal¹ie prvky zistiteµné detektorom, napríklad sulfidu darova», ¾e v celom koncentrácia je slabá a dvíha k rýchlemu ochrnutie. Ïal¹ia jedovatý plyn je oxid uhlièitý, rovnako ako nebezpeèné ako u¾ bolo uvedené, a èpavok - plyn, ktorý sa vyskytuje len vo vzduchu, ale je »a¾ké koncentráciách ¹kodlivých pre hostí. Detektory prvky jedovaté nájdete aj ozón a oxid uhlièitý, ktorý je alkohol oveµa vá¾nej¹ie ako obsah, ktorá je predispozíciou k rýchlo zaplni» priestor tesne nad zemou - aktuálny stav, ako keï sme vystavení v poriadku základne, senzory by mala by» zavedená na správnom mieste cítil hrozbu a informoval nás o òom. Ïal¹ie nebezpeèné plyny, ktoré senzor mô¾e varova», sú korozívne chlór a vysoko toxický kyanovodík, ako aj µahko rozpustný vo vode, nebezpeèný chlorovodík. Ako vidíte, musíte nain¹talova» snímaè toxického plynu.